Gjøvik kommune Sykehjem Haugtun avd 3

Sykepleier 1 natt 62, 5 % fast st. sykehjem Haugtun

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Haugtun Omsorgssenter inneholder 4 sykehjemsavdelinger, heldøgnsbemannede omsorgsboliger og baser for hjemmetjenester, tilrettelagte tjenester og fysio-/ergoterapitjenesten.Denne stillingen har sin tilhøringhet i 3 etasje på Haugtun Omsorgssenter, i 3 etasje er det to avdelinger; 3AB og 3CD.

3AB består av en lindrende enhet og en rehabiliteringsenhet med totalt 12 korttidsplasser. Lindrende enhet er en spesialisert enhet for pasienter i en palliativ fase av et sykdomsforløp, mens rehabiliteringsenheten er en spesialenhet for pasienter som har behov for bred tverrfaglig rehabilitering etter funksjonsnedsettelse. 

3CD består av en somatisk korttisavdeling med 16 korttidsplasser og 4 kommunale akutte døgnplasser (KAD). Hovedmålgruppen er somatiske pasienter med behov for aktiv behandling og medisinsk oppfølging. Avdelingen tar imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. KAD plasser er ø-hjelpsplasser der legevakt og fastlege legger inn pasienter for behandling som et alternativ til sykehusinnleggelse.

Nattevaktene ved Haugtun Omsorgssenter samarbeider i et team bestående av 2 sykepleier på natt i 3. etasje og 2 fagarbeidere på natt i 2. etasje samt en ambulerende sykepleier som har ansvar inn mot alle fire avdelinger gjennom en felles arbeidsinstruks. Denne stillingen har sitt hovedansvar i 3. etasje og rullerer med arbeid 6 uker på lindrende enhet/rehab og 6 uker på somatisk korttidsavdeling og KAD.

Avdelingene har gode tverrfaglige fag- og arbeidsmiljø med gode muligheter for kompetanseheving. Det er god sykepleierdekning og legedekning i avdelingen. 

Turnus: Nattstilling med arbeid hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er varierte og spennende med hovedfokus på sykepleie, rehabilitering, palliasjon og kreftomsorg.

 • Ivareta pasienter og daglige gjøremål i avdelingen

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

 • Observasjon, prøvetakning og sykepleiertekniske oppgaver

 • Ivareta medisinering og tiltak rundt pasientene

 • Kvalitetssikring av tjenesten og pasientsikkerhet

 • Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet

 • Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov

 • Bidra til et inkluderende og godt arbeidsmiljø

 • Teamjobbing og samarbeid

 • Sørge for god terminalomsorg

 • Veiledning/opplæring av ansatte og studenter/elever på natt

 • Ivareta brukermedvirkning og pasientens rettigheter

 • Pårørendearbeid

 • Kan tillegges vaktansvar og/eller ansvarsvakter som innebærer koordinering av arbeidsoppgaver/ personalressurser og overordnet sykepleierfaglig ansvar

 • Ansvarlig for inntak og oppfølging av pasienter på KAD plass (kommunale akutte plasser)

 Kvalifikasjoner:

Autorisasjon som sykepleier kreves. Relevant videreutdannelse er ønskelig og søkere med dette vil få tilsetting som spesialsykepleier 1 natt.  

 • Personlig egnethet vektlegges sterkt

 • Interesse og engasjement for de aktuelle fagfeltene

 • Kunne holde seg faglig oppdatert og ta ansvar for egenutvikling
 • Relevant arbeidserfaring vil vektlegges

 • God kunnskap om palliasjon og sykepleie ved livets sluttfase

 • Empati, relasjonskompetanse og god omsorgsevne

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

 • Kunne jobbe godt selvstendig og i team (gode samarbeidsevner)

 • Gode holdninger til arbeidslivet 

 • Kunne bidra til et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet

 • Kunne sette seg inn i nye arbeidsoppgaver og sykepleiertekniske oppgaver fortløpende

 • Gode datakunnskaper

 • Krav om godkjent politiattest

 Vi kan tilby:

 • Spennende, interessante og veldig varierte arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø

 • Godt faglig miljø, og gode rutiner for faglig påfyll og internundervisning

 • Funksjonstillegg på totalt 54 000 i 100 % stilling for ansatte i nattstilling

 Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Del på:

Referansenr:

21/5607

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

22.09.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Haugtun Omsorgssenter

Kontaktpersoner:

May Jeanette Haugli

tlf: +47 61146940

mob: +47 93464291

Adresse: